top of page

Verkoopsvoorwaarden

1/ De factuur moet betaald worden binnen de acht kalenderdagen na de vervaldatum. Betalingen na deze
termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede
(evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het
factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

2/ Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

3/  In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het
kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend
iets anders voorschrijft.
Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het
vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd,
tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de
verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de
plaats van de levering.

4/  In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop
van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de
inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar
beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen
de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper.
Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan
overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft
vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

5/  Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen
doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het
totaalbedrag van de bestelling.
"Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de
ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan
een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten
minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de
woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van
die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de
afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde
belasting, interesten en geldboeten. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de
aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen."

bottom of page